Advokatbyrån Emanuel Öz

Familjerätt

Hos Advokatbyrån Emanuel Öz finns en omfattande och gedigen kunskap om familjerättsliga ärenden. Vi arbetar med; äktenskapsskillnad, vårdnads- boende- och umgängestvister, underhåll till make/maka och barn, bodelningar och bodelningsavtal, äktenskapsförord, samboförhållanden och samboavtal samt arv, gåva och testamente.

I samband med äktenskapsskillnader/separationer uppstår det oftast tvist rörande parternas gemensamma barn avseende vårdnad, umgänge och barnens boende. I samband därmed uppstår även frågor rörande ekonomiskt underhåll till make/maka och barn. Även frågan om vilken av parterna skall ha kvarsittanderätten till lägenheten kan beröras. Vid samarbetssvårigheter mellan parterna är det viktigt att tidigt komma i kontakt med myndigheter eller juridiskt ombud för att undersöka eventuella förutsättningar till att nå en samförståndslösning i de relevanta frågorna. I annat fall kommer frågorna att prövas av domstolarna. I sådana fall finns möjlighet till att erhålla rättshjälp eller rättsskydd via hemförsäkringen.

Det förekommer även alltför ofta att makar/sambon inte kan komma överens om bodelningen i samband med äktenskapsskillnad/separation. Dessa eller en av dem kan då hos tingsrätten ansöka om bodelningsförrättaren. Parterna svarar oftast solidariskt för bodelningsförrättarens arvode.

Makar/sambon kan även komma överens hur de skall fördela tillgångarna dem emellan före ingåendet av äktenskap genom föravtal, bodelning under äktenskapet genom bodelningsavtal, eller efter separationen genom bodelningsavtal. Många väljer att skydda sina tillgångar genom att upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. På så sätt blir den egendom som tillhör någon av dem, eller kommer att tillfalla någon av dem, dennes enskilda egendom. Genom upprättandet av avtal sparar parterna tid och pengar eftersom risken för en tvist inför bodelningsförrättare eller domstol minskar.
Familjerättsliga ärenden kan vara både känslomässiga och juridiskt avgörande processer. Det är viktigt att klienten söker juridisk hjälp i god tid.