Advokatbyrån Emanuel Öz

Skadeståndsrätt

Skadeståndsfrågor kan uppkomma i vitt skilda situationer; någon tillfogas kroppsskada - personskada - eller får sin egendom skadad genom annans handlande - sakskada. Någon åsamkas ekonomisk skada utan samband med person eller sakskada - ren förmögenhetsskada. Någon lider skada av att ett köpeavtal inte fullföljs på rätt sätt eller så begår en styrelseledamot i ett aktiebolag en handling som skadar bolaget ekonomiskt. Dessa typer av fall utgör bara exempel på när skadeståndsrättsliga frågor aktualiseras.

Skadeståndsrätten inträder i de flesta juridiska ärenden oavsett rättsområde. Vi biträder och konsulterar klienten i skadeståndsärenden såsom kontraktsmässigt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar, strikt ansvar och skadestånd vid brott.